Se alla

Bengtsfors behöver ett starkt liberalt parti

Valplattform 2018

Lördag 3 mars 2018

Bengtsfors behöver ett starkt Liberalt parti

Våra kärnfrågor

Liberalerna är Bengtsfors Kommuns mest pragmatiska och framtidsoptimistiska parti, och vårt uppdrag är
att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv.

I flera århundranden har Liberaler världen över identifierat, bekämpat och rivit hinder för människans
frihet.

Anders Chydenius, den Svenska Liberalismens fader drev igenom tryckfrihetsförordningen.
Anna Whitlock, kvinnosakskämpen som SVT tolkade i ”Fröken Frimans Krig” var liberal, och som
tillsammans med andra Liberaler i LKPR drev igenom kvinnlig rösträtt.

Genom åren har Liberalerna aktivt arbetat för jämställdhet och lika rättigheter för HBT-personer.

Liberalerna var med och införde neutral äktenskapslag, och var det första parti som krävde att
steriliseringstvånget för transsexuella skulle slopas.

Dessa insatser har lagt grunden till mycket av dagens samhälle, men än är vi inte nöjda.

I efterskalvet av kriget mot terrorn, och i globaliseringens tid, när människor och kulturer knyts samman
skapas nya möjligheter, men också nya utmaningar.
För att Bengtsfors skall kunna fortsätta vara en attraktiv kommun i Dalsland krävs att vi lyfter det lokala
företagsklimatet.

Våra kärnfrågor

Kommunala sektorn måste förstärkas!

Vi måste förstärka den kommunala sektorn i form av kompetens och personal för att
säkerställa bibehållen kvalitet inom Skola, Vård och Omsorg.

Skolan skall genomsyras av kunskap och bildning, och Bengtsfors skall vara en kommun där näringsliv
och skola samverkar för att ge barn och unga det startpaket de behöver för att lyckas i världen.

Äldre måste få mer inflytande över sin vardag där den äldre själv får möjligheten att bestämma när, hur
och av vem hjälp och stöd ges.

Nyanlända måste ses som den tillgång de är och erbjudas möjligheter att komma ut i arbetslivet och
integreras i samhället. Extra stöd skall ges till kvinnor för att öka sysselsättning bland nyanlända kvinnor. Jämställdhet börjar i hemmet!

Genom riktade åtgärder vill vi förbättra vardagen, och ge möjligheter till dem som har det svårast i livet,
och vi vill investera och utöka friskvårdsutbudet med ett badhus för att skapa en attraktiv hälsosam
kommun i rörelse!

Liberala agendan präglas av humanism!

Den liberala agendan för Bengtsfors bygger på ett samhälle, som medelst socialliberala reformer skapar
en attraktiv kommun att födas, leva, och åldras i. En kommun präglad av trygghet, humanism och
modernt ledarskap, för alla.

Det är dags nu.

Våra kärnfrågor