Se alla

Kärnfrågor inför valet 2018

Valplattform 2018

Lördag 3 mars 2018

Kärnfrågor i Bengtsfors

Bengtsfors behöver ett starkt liberalt parti!

ETT BADHUS FÖR ALLA

Vi vill se över möjligheten att investera i ett badhus i Bengtsfors. För att en kommun skall vara attraktiv
behövs ett brett utbud av aktiviteter och friskvårdsinstanser. Ett badhus kan bidra med just det och
fördelarna är många. Morgonsim, samverkan med skolan, simskola på sommaren, uthyrningsmöjligheter
till privata aktörer som kan bedriva gruppträning, möjligheten att starta simförening och så vidare. Ett
beslut för ökad livskvalitet i kommunen!

 

EN TRYGG START I LIVET FÖR VÅRA YNGSTA OCH MINSTA MEDBORGARE

Alla föräldrar vill sitt barns bästa, men för att alla barn ska få en bra start i livet behövs stöd. En
familjecentral kan ge det här stödet. Vi vill investera i en mobil familjecentral som kan ge stöd och
utbildning till blivande, och nyblivna föräldrar. I familjecentralen finns tillgång till rådgivning,
barnmorska och barnhälsovård. Den fungerar även som mötesplats med föräldragrupper.

 

EN VÄRDIG ÅLDERDOM FÖR GAMLA OCH SJUKA

Gamla, sjuka människor ska inte behöva resa i timmar för att få okomplicerad vård. Sjukbesök i hemmet
där kommunens och regionens personal samarbetar är nödvändig för att underlätta för våra äldre.
I Uddevalla finns mobilt läkarteam, det vore ännu viktigare i en kommun som vår.

 

KÄRNVERKSAMHETERNA SKALL PRIORITERAS

Under kommande mandatperiod kommer Liberalerna aktivt arbeta för att kommunen inte ska ta på sig
kostnader som är regionens och statens ansvar. Kommunen ska redovisa behov, trycka på och samarbeta.
Men vi ska inte ta kostnader för andra. Under de kommande fyra åren skall Skola, Vård och Omsorg ha
största prioriteten i budgetförhandlingarna.

 

KOSTNAD FÖR KOMMUNALA ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER SKA MINSKA

Bengtsfors Kommun har större kostnader än jämförbara kommuner för arbetsmarknadsåtgärder trots att
det är ett statligt ansvar och trots att det är satsningar 1999 i samband med LEAR:s nedläggning som
delvis finns kvar fortfarande. Kommunen bör istället aktivt verka för samspel mellan utbildning och
näringsliv samt arbeta mot Arbetsförmedlingen för ökad närvaro och riktade insatser för höjd
sysselsättning.

FÖRBÄTTRAD INTEGRATION

Det finns idag över 400 flyktingar i Bengtsfors, utav dem ca 250 som har sökt asyl, samtidigt är det brist
på personal i bland annat vården. Liberalerna vill förbättra, och påskynda integrationen. Vi vill ytterligare
kombinera utbildning med praktik för att förbättra etablering och få ut våra tillskott i arbetslivet snabbare.
Vi vill även göra extra insatser mot kvinnor då andelen nyanlända kvinnor utanför arbete är
oproportioneligt hög. Jämställdheten börjar i hemmet, och integrationen på arbetsplatsen!

FÖRSVARA LSS

Bedömningen av LSS-lagstiftningen har blivit allt hårdare i hela landet, den utvecklingen kan inte
fortsätta. Rätten till en personlig assistent har inneburit en revolution av frihet och ökad livskvalitet, den
friheten ska staden inte begränsa. Socialtjänsten måste i sin tur bidra med stödinsatser för att upprätthålla
vars och ens rätt till ett drägligt och rikt liv